Siirry pääsisältöön

Tietosuojaseloste

Jonasson Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä.

Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Rekisterinpitäjä

Jonasson Oy

Yhteystiedot:

Jonasson Oy
Elovainiontie 4
FI-33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 2715 000
E-mail: jonasson(at)carsport.fi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Jonasson Oy
Olli Ronkainen
Elovainiontie 4
FI-33470 YLÖJÄRVI
Tel. +358 3 2715 000
E-mail: olli.ronkainen(at)carsport.fi

Rekisteröidyt

Rekisterissä on Jonasson Oy:n yhteistyökumppaneita, asiakkaita, potentiaalisia yhteistyökumppaneita ja asiakkaita.

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen ensisijaiset perusteet:

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

Toissijaisesti henkilötietojen käsittely voi oikeudellisesti perustua:
Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (tyypillisesti tilanteessa, jossa rekisteröity on pyytänyt tarjousta tai tuoteinformaatiota rekisterinpitäjältä mutta jossa sopimusta ei vielä ole syntynyt): rekisterinpitäjä harjoittaa tällöin laillista liiketoimintaa pyrkien palvelemaan asiakkaitaan heidän pyyntöjensä mukaan; vaihtoehtoisesti rekisterinpitäjä pyrkii alalla vallitsevan yleisen kauppatavan mukaisesti hankkimaan itselleen uusia asiakkuussuhteita tai edistämään ja kehittämään suhteita aiemmin rekisterinpitäjän tuotteita tai palveluja hankkineisiin asiakkaisiin.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää tai mahdollisesti sisältää seuraavia tietoja:

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen joka on mainittu rekisteriä lläpitävän yhteystiedoissa

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/yhteystiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta mihinkään tarkoituksiin Jonasson Oy:n ulkopuolelle.

Käsittelyn kesto

Kauanko tietoa säilytetään:

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai niin pitkään kuin asiakkaalla voidaan olettaa olevan käytössään Jonasson Oy:n tuotteita tai tarvetta Jonasson Oy:n palveluille.

Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Jonasson Oy:n työntekijät. Henkilötietojen käsittely voidaan ulkoistaa osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Asiakasrekisterin käsittelyssä ja suojauksessa noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävien tietojen tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.